Om MentorUng

MentorUng er en frivillig, partipolitisk uavhengig og demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon som legger til rette for ungdoms ulike behov knyttet til studieforløp, sosialt fellesskap og etikk- og verdibasert utvikling. Organisasjonen målsetter en mentorordning for en bærekraftig generasjon som er inkluderende, verdiskapende for en selv og samfunnet. MentorUng fungerer som ressurssenter i form av rekruttering av frivillige mentorer og aktiviteter for enkeltpersoner, frivillige lag- og organisasjoner, samt skolesektoren.

Vi ønsker å være en arena for positivt samvær mellom ungdommer. Mentorer møter ungdom på deres premisser og tar ungdom på alvor. Vi er lokalisert i Tøyen og statistikken fra Oslo kommune viser at befolkningen på Tøyen er mangfoldig langs mange dimensjoner. Aldersmessig er det en overvekt av barn i førskolealder og unge voksne i 20-årene og opp til 50 år, halvparten av beboerne i området har minoritetsbakgrunn, mens blant barn og unge gjelder det syv av ti. Andelen nyankomne innvandrere er blant de høyeste i byen. Særlig alvorlig er det at Tøyen har den høyeste barnefattigdommen i Oslo: én av tre barnefamilier lever under OECD sin fattigdomsgrense.

Spesielt i studievalg periodene veileder vi ungdommer til å ta riktige valg.

Vi deltar i karriere planleggings aktiviteter. I MentorUng jobber vi for at alle unge skal inkluderes hos oss. For å sikre det gode samholdet i organisasjonen skal både medlemmer og ansatte vise respekt for alle mennesker, uavhengig av alder, kjønn og kjønnsidentitet, religion, funksjonsevne, sosial status, etnisk tilhørighet eller politisk ståsted som deltagere i våre aktiviteter.


Vi tar avstand fra alle former for diskriminering, trakassering og mobbing.